Центр украинско-французского сотрудничества Центр украинско-французского сотрудничества

Одесская национальная академия пищевых технологий

Центр украинско-французского сотрудничества

Уставные документы

Положение про центр


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙПРИЙНЯТО
На засіданні Вченої ради ОНАХТ
24 грудня 2014 року
Протокол № 7
ВВДЕДЕНО В ДІЮ
Наказом ОНАХТ від


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО
ЦЕНТР УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА


1. Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлін-ські засади функціонування Центру українсько-французького співробітництва Одеської національної академії харчових технологій Міністерства освіти і нау-ки України (далі – Центр).

1.2. Центр створено згідно наказу ректора № 215-0 від 25 грудня 2014 р. на підставі ухвали Вченої ради Одеської національної академії харчових технологій (далі – Академія) від 24 грудня 2014 протокол № 7.

1.3. Центр є адміністративним та координаційним структурним підрозділом Академії.

1.4. Діяльність Центру забезпечує організацію та розвиток співробітництва ОНАХТ та її партнерів з академічними, промисловими, громадськими інституці-ями Франції і інших франкомовних країн в агропромисловій галузі..

1.5. У своїй діяльності Центр керується Законами України «Про вищу осві-ту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями ро-звитку науки і техніки», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» та іншими нормативно-правовими актами України, наказами та поло-женнями Міністерства освіти і науки України, Статутом Академії, наказами рек-тора, рішеннями ректорату та Вченої ради Академії та цим Положенням.

2. Організація діяльності та структура Центру

2.1. Центр очолює директор, який здійснює загальне керівництво відповідно до вимог законодавства, забезпечує належний рівень трудової і виконавчої дис-ципліни, керує і організовує роботу, спрямовану на виконання поточних і перс-пективних завдань, представляє Центр в інших установах, закладах і організаці-ях.

2.2. Директор Центру призначається наказом ректора на посаду на безоплат-ній основі і звільняється з посади наказом ректора Академії та безпосередньо підпорядкований ректору ОНАХТ. На посаду директора Центру призначається особа, яка має науковий ступінь доктора наук і стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років.

2.3. Обов’язки та права кожного працівника Центру визначені відповідною посадовою інструкцією, узгодженою з директором Центру та затвердженою рек-тором Академії.

3. Цілі, основні завдання та функції Центру

3.1. Місія Центру - створення умов для визнання досягнень Академії в сфері міжнародного співробітництва, у першу чергу серед партнерів франкомовних країн.

3.2. Головними цілями Центру є:
- досягнення ОНАХТ статусу визнаного світовою спільнотою авторитетного наукового та навчального закладу;
- надання кафедрам Академії допомоги у вдосконаленні навчального проце-су, підвищенні кваліфікації викладачів, забезпеченні належного освітньо-професійного рівня підготовки фахівців;
- запровадження проекту франкофонії.
- створення нових баз практики для студентів ОНАХТ, підвищення кваліфі-кації викладачів.

3.3. Основними напрямами наукової діяльності Центру є:
- пошук партнерів для реалізації освітнього, наукового, фахового та гума-нітарного співробітництва;
- сприяння розвитку міжнародного співробітництва Академії;
- сприяння підвищенню рівня підготовки фахівців;
- вдосконалення мовної та методичної підготовки науково-педагогічних працівників Академії;
- розвиток міжнародної співпраці в культурній та гуманітарній сферах;
- розвиток наукової співпраці з науково-дослідними установами, вищими навчальними закладами, а також організаціями, що не входять до системи вищої освіти, для розв'язання складних наукових проблем, впровадження результатів наукових досліджень і розробок в навчальний процес і виробництво;
- підготовка та реалізація проекту франкофонії.

3.4. Основними завданнями Центру є:
- участь в підготовці фахівців вищої кваліфікації усіх рівнів підготовки;
- використання досвіду й потенціалу провідних фахівців та науковців фран-комовних країн у підготовці фахівців усіх рівнів підготовки;
- удосконалення системи підготовки кадрів вищої кваліфікації з метою під-вищення конкурентоспроможності наукових кадрів Академії;
- широке залучення до освітнього, наукового, фахового, інноваційного та гуманітарного співробітництва талановитої молоді;
- організація та координація проведення фундаментальних і прикладних до-сліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки за участю партнерів Центру;
- участь у прогнозуванні напрямів та масштабів фундаментальних і прикла-дних наукових досліджень Академії, їх постійний моніторинг;
- координація діяльності кафедр та інших структурних підрозділів Академії у виконанні планів франкомовного співробітництва;
- координація участі наукових кадрів Академії в реалізації проектів. отри-мання національних та міжнародних грантів, наукових стипендій, премій та ін.;
- участь в підготовці фахівців у всіх сфері на основі останніх досягнень нау-ки відповідно до потреб у спеціалістах нової генерації;
- розроблення пропозицій щодо покращення навчальних планів Академії;
- забезпечення належного мас-медійного та інтернет-представництва міжна-родної діяльності Академії;
- створення необхідних економічних, інфраструктурних та соціальних умов для найбільш повного використання, розвитку й реалізації науково-інноваційного потенціалу Академії;
- створення необхідних умов для запровадження в Академії проекту фран-кофонії;
- всебічне сприяння кафедрам, науково-дослідному інституту та науковцям Академії в налагодженні міжнародних наукових зв’язків для підтримки її висо-кого рейтингу у світовій системі науки і освіти;
- стимулювання міжнародної діяльності провідних викладачів та молодих учених Академії;
- проведення наукових конференцій, виставок, презентацій та ін. за напрям-ками робот Центру;
- інформування керівництва Академії про результати міжнародної роботи кафедр та науково-дослідних інститутів;
- підготовки щорічної аналітичної довідки щодо діяльності Центру.

3.4. В основі управління діяльністю Центра лежать функції менеджменту: планування, прогнозування, організація та координація міжнародної діяльності Академії у галузі франкофонії, а також положення та інші нормативні документи академії.

3.5. Роботу згідно напрямів діяльності Центру виконують наукові та науко-во-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти, їх творчі колективи. За необхідності до виконання робіт можуть бути залучені працівники сторонніх організацій на основі окремих угод.

4. Повноваження Центру

4.1. Повноваженнями Центру є:
- підготовка договорів у галузі франкомовного співробітництва;
- розробка рекомендацій щодо тематики міжнародного співробітництва під-розділів Академії;
- організація комплексу робіт, спрямованих на розвиток міжнародних науко-вих досліджень в Академії у тісному зв’язку з вирішенням завдань щодо підгото-вки науково-педагогічних кадрів (кандидатів і докторів наук), покращення якості підготовки бакалаврів і магістрів;
- організація підтримки міжнародних проектів з різних джерел фінансуван-ня;
- координація співпраці Академії з науково-дослідними інститутами, підп-риємствами, вищими навчальними закладами та громадськими організаціями франкомовних країн.

4.2. Повноваження Центру реалізуються через виконання його директором функціональних обов’язків, відповідно до посадової інструкції.

5. Відповідальність Центру

5.1. Центр зобов’язаний:
- виконувати основні завдання та функції, визначені даним Положенням;
- виконувати накази ректора та рішення Вченої ради Академії;
- здійснювати контроль за підготовкою, рівнем кваліфікації співробітників;
- раціонально використовувати оборотні та матеріальні цінності, закріплені за співробітниками Центру;
- вести документацію відповідно до вимог діловодства та вимог Академії.

6. Взаємовідносини з іншими підрозділами

6.1. Центр у межах своїх функціональних компетенцій та з метою успішного виконання покладених на нього завдань взаємодіє:
- з Центром міжнародного співробітництва;
- з Центром міжнародної освіти;
- з навчальним відділом;
- з кафедрою іноземних мов;
- з науково-дослідними інститутами, кафедрами, відділом аспірантури й до-кторантури;
- з відділом кадрів, юридичним відділом, планово-фінансово відділом, біблі-отекою, навчально-методичним відділом та іншими службами Академії – з пи-тань, що входять до компетенції зазначених структурних підрозділів.

7. Ліквідація та реорганізація Центру

7.1. Ліквідація та реорганізація Центру здійснюється в установленому зако-нодавством порядку наказом ректора на підставі рішення Вченої ради Академії.

Директор Центру українсько-французького співробітництва О.Б.Ткаченко